Våra tjänster

Juristfirman Wiiks affärsidé är att tillhandahålla tjänster som ger våra kunder helhet genom att knyta ihop våra kompetensområden. Vi analyserar och lämnar råd utifrån den unika kundens livssituation.Med ett helhetsperspektiv på den enskilda kunden söker vi lösningar för att ge kunden en trygg livssituation med rätt personlig juridik, rätt avtal med avtalsparter, rätt och i förväg planerad skatt vid ekonomiska transaktioner, rätt risktagande i ekonomiska placeringar samt finansiell rådgivning i samband med investeringar – privata och i enskild näringsverksamhet (skog).

 

Här har vi samlat en förteckning över och översiktlig information om våra mest förekommande tjänster. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

 


lagbok

Allmän rådgivning

Det är inte ovanligt att våra kunder vänder sig till oss utan något specifikt initialt ärende utan istället för allmän rådgivning inom våra verksamhetsområden. Kanske vill du veta vad som skulle hända dig och dina närmaste vid en eventuell separation eller om någon av er skulle avlida såsom situationen ser ut idag. Kanske är du skogsägare eller annan enskild näringsidkare och funderar på hur du bäst vårdar dina tillgångar och planerar din verksamhets ekonomi.  Vi hjälper dig att analysera just din situation och dina eventuella behov av juridiska och ekonomiska tjänster.

Fastighetsförsäljning/köp

Vi upprättar köpehandlingar och likvidavräkningar vid privata fastighetsaffärer. Inför försäljning av skogsfastigheter bistår vi med upphandling av erforderliga skogliga underlag. Vi utför anbudsberäkningar inför förvärv av skogsfastigheter. Vid uppdelande av ägande i samband med bodelningar, arvsskiften och samägande kan vi föreslå och bistå med alternativa lösningar via fastighetsregleringar.

Servitutsavtal

Servitut används ofta för att lösa praktiska problem mellan fastigheter, t.ex. behovet av att nyttja en väg eller ett avlopp på en grannfastighet. Servitutsavtal reglerar alltså en rätt för ägaren av en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Servitut är knutna till specifika fastigheter och bör skrivas in i fastighetsregistret. På så sätt säkerställs att servitutet gäller även om fastigheten överlåts till ny ägare.

Arvsskifte

Efter att bouppteckning har registrerats hos Skatteverket kan egendomen fördelas mellan dödsbodelägarna genom ett arvskifte. Inför skifte görs en närmare värdering av tillgångarna i boet.

Generationsskifte

Det kan vara klokt att i god tid börja fundera på vad som händer med arvet efter dig och hur dina tillgångar på bästa sätt ska övergå till nästa generation. Detta i synnerhet om du äger större tillgångar eller egendom av särskild karaktär, såsom skogsfastigheter. Vilket sätt som är det bästa ur ekonomisk synpunkt beror på de olika familjemedlemmarnas skattesituation, aktuellt skogsbestånd på den fastighet som skall överlåtas samt om och hur eventuella syskon skall kompenseras för överförda värden. Vi beräknar latenta skatter, kostnader och tillgångarnas nettovärden, föreslår lämpliga lösningar samt upprättar handlingar för aktuella överlåtelser.

Skatterådgivning

Det kan gälla beräkning av skatt inför kommande försäljning av privatbostadsfastighet och/eller fastighet i näringsverksamhet samt beräkning av skatt vid försäljning av aktier och övriga finansiella instrument. Kvittningsmöjligheter vid kapitalförluster m.m.
Som skogsägare ställs du inför en rad viktiga frågor som kan få stor betydelse för ditt innehav/din ekonomi. Hur skattar du som skogsägare bäst fram ditt resultat i näringsverksamheten med beaktande av kommande investeringar i näringen/förvärvskällan? När är det lämpligt att göra avsättningar till bokslutsdispositioner? Hur skall fördelningen på avsättningar göras mellan skogskonto, periodiseringsfond, expansionsfond? Hur stort blir skogsavdraget vid förvärv av tillskottsmark och eller fastighet? Hur bör du planera dina näringsinkomster utifrån din unika skattesituation? Vilka avdrag gjorda i näringsverksamheten skall du som skogsägare återföra till beskattning vid försäljning av hel eller del av fastighet?
Många skogsägare missar att beräkna sina underlag för räntefördelning och tvingas därmed ofta att betala en betydligt högre skatt än behövligt. Vi kan se över möjligheterna till rekonstruktion av skogsägarens skattemässiga underlag från 1994 till dags dato. Vi hjälper även våra kunder med att se över ägandesituationen i familjen ur ett skatteperspektiv och utifrån detta lämna råd för att familjen skall erhålla högsta möjliga nettoinkomst från sitt skogsägande.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras mellan makarna. Alla värden som makarna äger, med undantag för enskild egendom, ska efter avdrag för skulder fördelas jämt mellan dem.
Om båda makarna är överens kan bodelning också göras under pågående äktenskap. Skälen till att bodela under äktenskap kan vara flera. Ibland vill makarna bara dela upp sina tillgångar och klargöra vem som äger vad. Andra gånger handlar det om att överföra tillgångar makarna emellan av olika skäl.
En bodelning kan även göras vid upplösande av ett samboförhållande om någon av parterna begär det. Den egendom som då blir föremål för delning är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. I övrigt behåller var och en sin egen egendom.

Gåvobrev

När det gäller överföring av egendom inom familjen är gåva, utan eller mot visst vederlag, ofta en lämplig överlåtelseform. Vid gåva av fast egendom måste ett gåvobrev som uppfyller lagens formkrav upprättas för att gåvan ska bli giltig. I gåvobrevet har du även möjlighet att förordna om särskilda villkor för gåvan. Beträffande gåva av lös egendom såsom bankmedel, fonder, aktier, bilar, bohag etc. finns inget formellt krav på någon skriftlig handling. Upprättande av gåvobrev är dock alltid att rekommendera, dels för att styrka äganderätten för mottagaren, dels för att ha möjlighet att reglera villkor för gåvan som exempelvis att den ska utgöra mottagarens enskilda egendom.

Skuldebrev

I samband med att en fordran/ett skuldförhållande uppstår mellan två personer är det lämpligt att upprätta ett skuldebrev. Skuldebrevet är en skriftlig handling som innehåller en utfästelse att betala visst belopp i pengar. Man skiljer på enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person, medan ett löpande skuldebrev kan överlåtas till annan.

Bouppteckning och boutredning

En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder den dag dödsfallet inträffade. Av bouppteckningen framgår vilka som är dödsbodelägare och kan företräda dödsboet. I bouppteckningen finns även uppgifter på eventuella efterarvingar, det vill säga de personer som i framtiden kommer att uppbära arv efter den avlidne. En bouppteckning ska normalt förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Inför upprättande av bouppteckning görs en boutredning för att ta fram erforderliga uppgifter till bouppteckningen.

Nyttjanderättsavtal

I de fall då en person ska ha rätt att på visst sätt nyttja annans fastighet eller del av fastighet, t.ex. i form av hyra eller arrende, är det lämpligt att reglera upplåtelsen i fråga i ett nyttjanderättsavtal. Nyttjanderätten kan skrivas in i fastighetsregistret, dels för att säkerställa att rättigheten består även gentemot en ny fastighetsägare om fastigheten skulle komma att överlåtas, dels som skydd för nyttjanderättshavaren gentemot konkurrerande upplåtelser.

Testamente

Genom att upprätta ett testamente har du möjlighet att påverka den legala arvsordningen och bestämma hur din egendom ska fördelas efter din bortgång. Det finns många skäl att upprätta ett testamente. Exempelvis har du möjlighet att ge dina arvingar skydd vid en eventuell framtida separation genom att förordna om enskild egendom. Andra situationer då ett testamente kan vara särskilt påkallat är till exempel om du har särkullbarn i äktenskap eller lever som sambo.

Boutredningsman/skiftesman

Ibland kan dödsbodelägarna ha svårt att komma överens om hur boet ska förvaltas, utredas och skiftas.  Allt som oftast kan delägarna med vårt stöd under ärendets gång hitta bra lösningar som alla berörda kan medverka till på frivillig väg. Detta är alltid att föredra för att undvika onödiga kostnader för boets räkning. I de fall delägarna trots allt inte kan enas i dessa frågor har var och en av delägarna möjlighet att vända sig till tingsrätten och ansöka om förordnande av en av rätten utsedd boutredningsman/skiftesman. Delägarna har då möjlighet att lämna förslag på person för uppdraget. Vi åtar oss även sådana förordnanden.

Samboavtal

Sambor har möjlighet att avtala om att bodelning inte ska ske alls vid händelse av separation eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Äktenskapsförord

Genom att upprätta ett äktenskapsförord har ni möjlighet att inom äktenskapet tillsammans komma överens om vilken egendom som ska vara föremål för bodelning mellan er om ni skulle skilja er.

Deklarationer

Upprättande av inkomstdeklaration och förenklat årsbokslut för privatpersoner och skogsägare (enskild näringsverksamhet) med beaktande av/samt ekonomisk planering för verksamheten och den juridiska situationen för ägaren. Vi har begränsat utrymme för nya deklarationskunder men åtar oss ytterligare uppdrag efter överenskommelse och i mån av tid.

Samägande

Att samäga egendom ställer höga krav på en väl fungerande kommunikation och organisation delägarna emellan. Utgångspunkten är att alla delägare måste vara ense om alla åtgärder som ska vidtas med egendomen. Ofta kan det vara lämpligt att skriftligt reglera frågor som rör exempelvis förvaltning och nyttjande av den gemensamt ägda egendomen i ett samäganderättsavtal.

Om delägarna önskar upplösa samägandet kan vi bistå vid förhandlingar delägarna emellan och föreslå lämpliga lösningar för detta, exempelvis via fastighetsregleringar som sammanläggning, klyvning eller avstyckning.

Om delägarna ändå inte kan enas om förvaltning eller nyttjande av egendomen alternativt hur samägandet ska upplösas på frivillig väg återstår möjligheten att ansöka hos tingsrätten om att en god man förordnas att förvalta egendomen, alternativt försälja densamma på offentlig auktion. En sådan ansökan kan göras av vem som helst av delägarna och man har då möjlighet att hos tingsrätten lämna förslag på vem som skall utses till god man. Vi åtar oss även sådana förordnanden från tingsrätten.